ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН

WWW.ORIGINALGIFTS.ONLINE”

Моля, прочетете внимателно Общите условия преди да потвърдите съгласието си!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между БИ ВИ ТИЙМ ООД, наричано по-долу „ТЪРГОВЕЦ“, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн http://originalgifts.online (наричани по-долу Потребители), от друга. 

БИ ВИ ТИЙМ ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205346307, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил 2500, ул.Антим І No 34, ет. 2, ап. 5, имейл адрес: sales@originalgifts.online; телефон: +359878207414

Потребителите се уведомяват, че БИ ВИ ТИЙМ ООД не е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Съгласно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е предоставил и са станали известни на БИ ВИ ТИЙМ ООД, както и на поправка на тези лични данни. Създавайки поръчка в сайта www.originalgifts.online за даден продукт/и, потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от БИ ВИ ТИЙМ ООД по електронен път при доставка на поръчани стоки и при необходимост от помощ от служител на фирмата.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта http://originalgifts.online (наричани за краткост Услуги). 

За запознаване на политиката за защита на личните данни (GDPR) на БИ ВИ ТИЙМ ООД, моля кликнете тук!

С визуализирането на http://originalgifts.online всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на ТЪРГОВЕЦА и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от същия, като уреждат отношенията между ТЪРГОВЕЦА и всеки един от потребителите му.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и ТЪРГОВЕЦА.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ:
Чл. 1 Услугите, предоставяни от ТЪРГОВЕЦА на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.
Чл. 2. „ORIGINALGIFTS.ONLINE e електронен магазин, достъпен на сайта http://originalgifts.online чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и изработка на индивидуализирани подаръци и доставка на предлаганите от ТЪРГОВЕЦА стоки.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ:
Чл. 3
(1) ТЪРГОВЕЦЪТ идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на http://originalgifts.online и на IP адреса на Потребителя.
(2) ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „БИ ВИ ТИЙМ”.

Чл. 4
(1) ТЪРГОВЕЦЪТ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на идентификацията- предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). При предоставяне на лични данни чрез имейл, по телефон или друг начин, доброволно представяна от Потребителя, ТЪРГОВЕЦЪТ обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за ТЪРГОВЕЦА възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5
(1) ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ТЪРГОВЕЦА.
(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.

Чл. 6
(1) Потребителят може да се идентифицира като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на ТЪРГОВЕЦА, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.
(2) При идентификацията Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на ТЪРГОВЕЦА, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. ТЪРГОВЕЦЪТ може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на ТЪРГОВЕЦА по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.  
(3) При попълване на заявлението за идентификация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на ТЪРГОВЕЦА данни. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни. В случай на предоставяне на неверни данни ТЪРГОВЕЦЪТ има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите.

ПОРЪЧКА     

Чл. 7
(1) Потребителите използват уебсайта на ТЪРГОВЕЦА , за да сключват договори за покупко-продажба и изработка на предлаганите от ТЪРГОВЕЦА стоки и услуги в електронния магазин.
(2) Поръчките се извършват чрез предвидената в сайта форма за поръчка, имейл, Вайбър, директен чат през сайта.
(3) За да направят заявка за поръчка, потребителите следва да посочат:
– конкретен предмет, който са избрали,
– код на продукта,
– да предоставят снимки, текстове, лога и др. в електронен вариант и да опишат идеята си за визия,
– име и телефон за връзка,
– адрес за доставка чрез куриер или конкретен офис на куриер.
(4) След извършване на заявката Потребителите получават предложение за визия.
(5) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от ТЪРГОВЕЦА.
(6) ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да откаже поръчката поради липса на поръчаната стока или друга причина по негова преценка.

Чл. 8
(1) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената.
(2) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.
(3) Времето за доставка не се включва във времето за изработка.
(4) Времето за изработка по време на празници, включително, но не само Коледа, Св. Валентин и др. се удължава съобразно предвиденото в сайта на магазина.  

ЦЕНИ

Чл. 9
(1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на ТЪРГОВЕЦА към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
(3) Цените на услугите, като гравиране на продукт на клиент, печат на продукт на клиент и др. НЕ са фиксирани, а може да претърпят промени, според сложността и времето за изпълнение на услугата.
Чл. 10
ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече постъпили и извършени поръчки.
Чл. 11
(1) ТЪРГОВЕЦЪТ може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от него. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

ПЛАЩАНЕ

Чл. 12
Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.
Чл. 13
(1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На http://originalgifts.online  е възможно плащане чрез наложен платеж или по банков път.
(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.
(3) Банковите данни са както следва:
БИ ВИ ТИЙМ ООД
РайфайзенБанк, IBAN: BG19RZBB91551009797181, BIC:RZBBBGSF

(4) За плащания по банков път задължително се издава фактура.

Чл. 14
Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 15 ТЪРГОВЕЦ не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на ТЪРГОВЕЦ. 

ДОСТАВКА

Чл. 16
(1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на http://originalgifts.online .
(2) Преди изпращане на поръчаната стока, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
(3) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
(4) В случаите, когато е уговорено предварително плащане, поръчката се изпраща 3-5 дни след получаване на плащането. Ако Потребителят иска поръчката му да пристигне преди определена дата, той изпраща запитване дали това е възможно.

Чл. 17 Доставката на стоките се извършва от куриер, който носи изцяло отговорността за точното изпълнение на доставката.

Чл. 18
(1) Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.
(2) Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ, в присъствието на куриера, и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

Чл. 19
(1) При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:
а) за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката;
б) за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.
(2) При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на ТЪРГОВЕЦ или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителят може да получи доставката.
(3) При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за продажба от разстояние автоматично се разваля.

Чл. 20
(1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.
(2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

Чл. 21 ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 22 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, освен в случаите, когато предмет на договора са продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани със снимка, дата, послание и др.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от договора, като посочи конкретно стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
(3) ТЪРГОВЕЦЪТ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
(4) За упражняване правото на отказ, ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи ТЪРГОВЕЦЪТ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му.
(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на ТЪРГОВЕЦА или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
(6) ТЪРГОВЕЦЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
(7) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми ТЪРГОВЕЦА за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Чл. 23 ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки, като Потребителят няма право да изисква възстановяване на сумите за евентуални куриерски услуги за доставка и връщане. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите от чл. 55, ал. 2. т. 3 стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка; в т.ч. персонализирани подаръци, подаръци с текст, снимка, дата, послание по заявка на клиента.

Не подлежат на връщане продукти с увредена опаковка, счупени, следи от драскотини, удари, употребени.

РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 24
(1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
(2) Не може да се предявяват рекламации при грешно изписване на текст на кирилица или латиница, ако текстът не е бил изпратен в коректната форма. За текстове на кирилица се приемат само изпратени текстове на кирилица и Потребителят сам носи отговорност, ако има налице разминаване между изписания от него текст на латиница и транслителирания текст на кирилица. Същото важи и при изписване на латиница.
(3) БИ ВИ ТИЙМ ООД, не отговаря за лош печат на подарък, в резултат на некачествени снимки изпратени от Потребителя.
(4) БИ ВИ ТИЙМ ООД, не отговаря за леки несъответствия между снимките на сайта и готовите продукти, тъй като всички подаръци се изработват или обработват ръчно.

Чл. 25
(1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
(2) Рекламацията се подава устно на посочения от ТЪРГОВЕЦА телефон или писмено: чрез посочения имейл ТЪРГОВЕЦЪТ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
(3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и e-mail за контакт.
(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
1. касова бележка или фактура;
2. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 26    
(1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до 14 дни от доставката на стоката.

(2). Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

Чл. 27
(1) ТЪРГОВЕЦЪТ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
(2) Когато ТЪРГОВЕЦ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 28 ТЪРГОВЕЦЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.   

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 29 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на ТЪРГОВЕЦА (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на ТЪРГОВЕЦ или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ТЪРГОВЕЦА, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. (2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на ТЪРГОВЕЦА, ТЪРГОВЕЦЪТ има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер. (3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на ТЪРГОВЕЦ.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 30(1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на ТЪРГОВЕЦА или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Чл. 31 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 32 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

„БИСКВИТКИ“

„Бисквитките“ (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра Ви следващия път, когато посетите Интернет страницата на електронният магазин. БИ ВИ ТИЙМ използва „бисквитки“ единствено, за да събира информация относно ползването на нашия сайт.

Видове бисквитки:
„Сесийни“ бисквитки (Session Cookies)
Сесийните бисквитки се използват само в конкретната сесия и позволяват да бъдете разпознати по време на еднократно посещение на уебсайта, за да може направените персонализации или промени по всяка страница да бъдат запомнени в други страници от сайта. Действието на сесийните бисквитки приключва, когато затворите браузъра или излезете от сайта. Сесийните бисквитки помагат и за осъществяването на задачи като запомняне на съдържанието на потребителската кошница и др.
Постоянни (фиксирани) бисквитки (Persistent Cookies)
Постоянните бисквитки остават запаметени на компютъра Ви за определен период от време след приключване на потребителската Ви сесия на сайта и позволяват предпочитанията и настройките да се „помнят“, когато отново посетите сайта. Те могат да бъдат ръчно изтрити през настройките на браузъра Ви.
Бисквитки на трета страна (Third Party Cookies)
Този сайт използва Google Analytics и Facebook Pixes. Това е услуга за уеб анализ без да се идентифицират лично отделните посетители., предлагана от Google, Inc и Facebook. Цялата тази информация използваме с цел статистически анализ и за разпознаване на грешни линкове или програмни грешки. Разкриване на информация на трети лица не се извършва. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.

Бисквитките и личните данни:
За да могат да бъдат използвани бисквитките не изискват информация от личен характер и най-често не идентифицират личността на Интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата от потребителя. Тези данни биват криптирани по начин, по който не се позволява на неоторизирани лица да имат достъп до тях.

Контрол над бисквитките:
Вие може да контролирате и изтривате бисквитките през настройките на Вашия браузър. Могат да бъдат изтрити всички или част от бисквитките, както могат и да бъдат блокирани. Имайте предвид, че при блокирането на всички бисквитки има вероятност някои функции на сайта да не работят.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 33 Органите, регулиращи дейността на ТЪРГОВЕЦ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:
За КЗП: – Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti  – тел: 0700 111 22 – email: info@kzp.bg – адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
За КЗЛД:  – Уебсайт: https://www.cpdp.bg/  – тел: 02/91-53-518 – email: kzld@cpdp.bg – адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

СПОРОВЕ 

Чл. 34 Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на www.ec.europa.eu – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 35 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 36
(1) ТЪРГОВЕЦ се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми ТЪРГОВЕЦ в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 37 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 


ФОРМУЛЯРИ

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

ИЗТЕГЛЕТЕ ФОРМУЛЯР